PRERADA PROIZVODA RIBARSTVA I AKVAKULTURE – NATJEČAJ

N A T J E Č A J I - EU fondovi, N O V O S T I, Savjetovanje o EU fondovima -> PRERADA PROIZVODA RIBARSTVA I AKVAKULTURE – NATJEČAJ

 

 

ribarstvo_181212INFO O NATJEČAJU

IV.4. »Prerada proizvoda ribarstva i akvakulture«

Najviši iznos potpore po korisniku na temelju ovoga natječaja iznosi 7.500.000,00 kuna.

Prihvatljiva ulaganja su:

a) ulaganja u izgradnju i/ili rekonstrukciju objekata za preradu proizvoda;

b) ulaganja u opremanje objekata za preradu proizvoda;

c) ulaganja u izgradnju i/ili rekonstrukciju i/ili opremanje skladišnih prostora;

d) ulaganja u izgradnju i/ili rekonstrukciju i/ili opremanje objekata za maloprodaju;

e) ulaganja u kupnju i/ili opremanje specijaliziranih vozila;

f) ulaganja u kupnju opreme za unaprjeđenje uvjeta rada objekata za preradu proizvoda;

g) ulaganja u kupnju opreme i/ili sustava za nadzor objekata za preradu proizvoda.

(2) Prihvatljiva ulaganja iz stavka 1. ovoga članka moraju doprinositi najmanje jednom od sljedećih ciljeva:

a) štednji energije ili smanjuju utjecaj na okoliš, uključujući obradu otpada;

b) unaprjeđenju sigurnosti, higijeni, zdravstvenih i radnih uvjeta;

c) podupiru obradu ulova komercijalne ribe koja ne može biti namijenjena za prehranu ljudi;

d) su u vezi sa preradom nusproizvoda nastalih prilikom glavnih aktivnosti prerade;

e) su vezi s preradom ekoloških proizvoda akvakulture na temelju članaka 6. i 7. Uredbe Vijeća (EZ) br. 834/2007 od 28. lipnja 2007. o ekološkoj proizvodnji i označivanju ekoloških proizvoda i stavljanju izvan snage Uredbe (EEZ) br. 2092/91 (SL L189, 28. 6. 2007.);

f) rezultiraju novim ili poboljšanim proizvodima, novim ili poboljšanim procesima, ili novim ili poboljšanim sustavima upravljanja i organizacije.

0691007_48

Prihvatljivi troškovi su i opći troškovi do gornje granice od 12 posto ukupno prihvatljivog iznosa ulaganja, i to: t

  • troškovi pripreme poslovnog plana, – radi Adria Bonus – plaća se 3.000 kn + PDV u fazi prijave i dodatno 1,5% od vrijednosti projekta ako isti prođe na natječaju

  • troškovi izrade studije utjecaja na okoliš,

  • troškovi izrade procjene o potrebi izrade studije,

  • trošak izrade elaborata zaštite okoliša,

  • troškovi pripreme dokumentacije za Natječaj (konzultantske usluge za pripremu Zahtjeva za potporu i Zahtjeva za isplatu), – radi Adria bonus – plaća se 3.500 kn + PDV u fazi prijave i 2% od vrijednosti projekta ako isti prođe na natječaju

  • troškovi nadzornog inženjera kod izgradnje i/ili rekonstrukcije i

  • troškovi pripreme projektne tehničke dokumentacije.

Za ostvarivanje potpore moraju biti ispunjeni sljedeći uvjeti:

a) operacija ne smije biti fizička završena ili provedena u cijelosti u trenutku podnošenja Zahtjeva za potporu;

b) korisnik mora biti subjekt u poslovanju s hranom sukladno posebnom propisu koji je korisnik odobrenog ili registriranog objekta za preradu proizvoda ribarstva, ili isto mora biti zadovoljeno do podnošenja Zahtjeva za isplatu;

c) korisnik mora imati podmirene financijske obveze prema Državnom proračunu Republike Hrvatske po osnovi javnih davanja;

d) korisnik ne smije biti u stečaju, predstečajnom postupku ili likvidaciji;

e) korisnik mora osigurati nepostojanje sukoba interesa s izvođačima radova i/ili ponuditeljima/dobavljačima roba i/ili usluga koji su predmet ulaganja odnosno u postupcima nabave predmeta ulaganja u skladu sa Natječajem;

f) ulaganje mora biti ekonomski i financijski održivo;

g) ulaganje koje je predmet potpore ne smije biti financirano nikakvim drugim javnim izdacima.

Potpora se dodjeljuje isključivo mikro, malim i srednjim poduzećima iz članka 2. stavka 1. točke k) ovoga Pravilnika.

»Mikro, malo ili srednje poduzeće« – mikro, malo ili srednje poduzeće kako je definirano Preporukom Komisije 2003/361/EZ od 6. svibnja 2003. o definiciji mikro, malih ili srednjih poduzeća (SL L 124 od 20. svibnja 2003.) (u daljnjem tekstu: Preporuka Komisije 2003/361/EZ).

Korisnik podnosi zahtjev za potporu na obrascu zahtjeva za potporu i obavezno prilaže dokumentaciju koja je propisana prilogom Zahtjeva za potporu i njegov je sastavni dio.

Krajnji rok za prijavu je 1.srpnja 2019.

Krajnji rok za podnošenje konačnog zahtjeva za isplatu je 1. rujan 2020. godine.

Projekt se provodi na način da se nabava provodi prema propisanim pravilima natječaja.

 

Prije podnošenja Zahtjeva za potporu korisnik je dužan prikupiti najmanje tri (3) sadržajno usporedive ponude za svaki predmet nabave čija vrijednost je jednaka ili prelazi 35.000,00 kuna (bez PDV-a).

MH900438839

Za svaki predmet nabave čija je vrijednost do 35.000,00 kuna (bez PDV-a) korisnik je dužan prikupiti jednu (1) ponudu ili dostaviti račun za trošak nastao prije podnošenja zahtjeva za potporu i/ili objave natječaja.

U svrhu dokazivanja financijske i ekonomske održivosti ulaganja, korisnik je obvezan izraditi poslovni plan (Radi Adria Bonus) te dostaviti odgovarajuću dokumentaciju definiranu prilogom zahtjevu za potporu. Poslovni plan treba biti izrađen u skladu s uputama i pojašnjenjima iz obrazaca koji se nalaze na mrežnim stranicama Uprave ribarstva (https://euribarstvo.hr/) i Agencije za plaćanja (www.apprrr.hr) u mapi pod nazivom »POSLOVNI PLAN za mjeru IV.4. »Prerada proizvoda ribarstva i akvakulture«. Poslovni plan je potrebno u cijelosti popuniti sukladno pripadajućim uputama i priložiti zahtjevu za potporu. Zahtjevi za potporu kod kojih »POSLOVNI PLAN prilikom podnošenja Zahtjeva za potporu nije u cijelosti popunjen u skladu s pripadajućim uputama i pojašnjenjima, bit će odbijeni.

Kriterij koji će se koristiti za procjenu financijske održivosti projekta je sljedeći:

a) likvidnost projekta – kumulativ financijskog tijeka mora biti pozitivan od prve do posljednje godine ekonomskog vijeka projekta.

Kriteriji koji će se koristiti za procjenu ekonomske održivosti projekta su sljedeći:

a) razdoblje povrata investicije ne duže od ekonomskog vijeka trajanja projekta bez ostatka vrijednosti projekta,

b) neto sadašnja vrijednost jednaka ili veća od 0 uz korištenje diskontne stope ne manje od kamatne stope kredita i ne manje od 5 posto,

c) interna stopa rentabilnosti veća od kamatne stope kredita te veća od 5 posto.

Podaci navedeni u poslovnom planu podložni su provjerama nadležnih institucija i nakon isplate javne potpore i to u razdoblju od pet godina nakon konačne isplate javne potpore.

Poreč, 6.4.2019.

 

LOGO HAEDER-2 copy

Komentari su zatvoreni.